Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van artikelen die worden aangeboden op de website www.inspire-vapestore.com.

 

Artikel 1 – Contractbevoegdheid

 

Door via deze website een aankoop te doen erkent de koper dat hij/zij meerderjarig is en volgens de geldende wetgeving in zijn/haar thuisland bevoegd om de aanschaf van de producten die hij/zij via onze site bestelt uit te mogen voeren.

 

SASU Européenne Cazenave weigert enige aansprakelijkheid in dit opzicht.

 

Artikel 2 - Vertrouwelijkheid

 

www.inspire-vapestore.com zal de enige houder zijn van de persoonlijke gegevens die door de verkrijger meegedeeld worden. Ze zullen in geen enkel geval doorgegeven worden aan een derde.

 

Artikel 3 – Nauwkeurigheid van gegevens

 

3.1 Afleveradres

 

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een correct leveringsadres op te geven. www.inspire-vapestore.com kan niet aansprakelijk gehouden worden voor een vertraging of het niet leveren van een pakket omwille van een fout in het door de klant opgegeven leveringsadres op inspire-vapestore.com. Indien er retourkosten worden aangerekend door de vervoerder, in het geval van een retourzending van het pakket aan de verzender omwille van een ongeldig adres, zullen de kosten ten laste van de klant vallen. Indien de verkrijger een tweede verzending vraagt op het adres dat vooraf door hem gecorrigeerd werd, zullen de kosten te zijner laste vallen. 

 

 

3.2 Telefoonnummer en e-mailadres

 

Het is belangrijk dat we u snel kunnen contacteren in het geval dat er een probleem bestaat in verband met uw bestelling of met de producten die u besteld heeft. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij de bestelling betrouwbare contactgegevens door te geven waarop we u snel kunnen contacteren. www.inspire-vapestore.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een probleem of een inlichting die de klant niet of laattijdig zal bereiken omwille van foute of onbetrouwbare contactgegevens, die door de klant aan www.inspire-vapestore.com werden doorgegeven.

 

 

Artikel 4 – Producten

 

De producten zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk gepresenteerd op onze website. De foto’s die online weergegeven worden zijn soms echter slechts indicatieve afbeeldingen. We vragen klanten de beschrijving van elk product te raadplegen voor de specificaties.

 

Wij behouden ons het recht voor nieuwe producten toe te voegen, alle of een deel van de via de site verkochte of aangeboden producten te verwijderen, de weergave hiervan te wijzigen of de verkoop ervan te stoppen.

 

 

Artikel  5 - Prijs

 

Onze prijzen zijn in euro’s, belastingen en toeslagen inbegrepen.

 

Onze prijzen zijn exclusief transporttoeslagen (artikel 7). De transporttoeslagen worden weergegeven in het ‘winkelmandje’, op ieder moment beschikbaar, evenals op de bestelpagina, voordat tot betaling van de bestelling wordt overgegaan.

 

 

Artikel 6 – Bestelling en betaling

 

Verzending van de producten geschiedt slechts na volledige betaling van de bestelling en altijd onder voorbehoud van voorraad.

 

Betaling vindt plaats via een betalingsdienst (Payzen, Paypal of uw eigen bankaccount in het geval van betaling via online overschrijving). www.inspire-vapestore.com heeft op geen enkel moment toegang tot uw bankgegevens.

 

 

Artikel 7 – Leveringsvoorwaarden

 

Onze leveringsverplichting wordt uitgevoerd op het hoofdkantoor van SASU Européenne Cazenave, Chemin de Landagaray 108, 64990 Mouguerre, waar de koopovereenkomst voltrokken wordt. Door een bestelling te plaatsen geeft de klant ons opdracht een transporteur in te schakelen om de artikelen te vervoeren naar het door hem/haar bij de bestelling opgegeven adres.

 

De leveringstijd verschilt per bestelling, afhankelijk van de door de koper ten tijde van de bestelling gekozen leveringsvoorkeur. De klant heeft de keuze uit drie verschillende leveringsvormen (Standaard, Extra Zekerheid en Zaterdagslevering).

 

Leveringstoeslagen zijn afhankelijk van het pakketgewicht en omvat het verpakken, handling en de kosten voor het verzenden van het pakket.   

 

De klant is verantwoordelijk voor het (laten) ontvangen van het pakket op het opgegeven adres.

 

 

Artikel 8 – Klachten

 

De klant dient het pakket na ontvangst te controleren. Indien de klant schade aan het pakket vaststelt en hierover zijn/haar bezorgdheid wil uiten dient hij/zij dit op duidelijke en nauwkeurige wijze te doen bij de persoon die hem/haar het pakket overhandigd heeft en ons binnen drie dagen na ontvangst van het pakket hiervan op de hoogte te stellen via post of e-mail.  

 

 

Artikel 9 – Recht op annulering

 

De klant heeft het recht binnen 14 dagen het koopcontract te annuleren zonder opgaaf van reden.

 

Om dit recht uit te oefenen dient de klant ons maximaal 14 dagen na ontvangst van de bestelling via e-mail te informeren over zijn/haar beslissing de aankoop te annuleren op het adres services@inspire-vapestore.com. De klant noemt in zijn/haar kennisgeving het bestelnummer dat hij/zij wenst in te trekken en het bankrekeningnummer waarop hij/zij het geld retour wenst.

 

De klant dient ons de artikelen binnen 14 dagen na de berichtgeving over de annulering van de aankoop terug te sturen. De retourzending is geheel voor kosten van de klant.

 

In geval van annulering vergoeden wij de artikelen inclusief leveringskosten binnen 14 dagen na ontvangst van de teruggezonden goederen.

 

Om in aanmerking te komen voor terugbetaling van de bestelde goederen moeten de artikelen intact en in de originele verpakking teruggestuurd worden. De artikelen en verpakkingen mogen op geen enkele wijze veranderd zijn. Het volledige geleverde pakket, inclusief dozen, kennisgevingen en diverse documentatie, dient terug gestuurd te worden.

 

 

Artikel 10 : Commerciële garantie

 

De klant dient ons telefonisch te informeren van geconstateerde defecten alvorens het artikel terug te sturen.

 

Garantie :

 

  • Batterijen, accu’s, BOX, laders en adapters : 3 maanden
  • Clearomizer: 1 maand

 

De garantie dekt geen defecten ontstaan door:

 

  • Onjuist gebruik, anders dan waarvoor het product bedoeld is;
  • Externe oorzaken (reparatie door derden, ongelukken, systeemdemontage);
  • Niet-naleving van gebruiksinstructies en onderhoudsvoorschriften uit de handleiding.  

 

 

Artikel 11 – Garantie op consumptiegoederen

 

We reageren op alle gevallen van niet-nakoming die ontstaan bij de levering van het artikel of zich binnen twee jaar daarna voordoen.

 

De niet-nakoming wordt onbestaand geacht wanneer de klant, ten tijde van de sluiting van de koopovereenkomst, op de hoogte was van het defect, deze redelijkerwijs niet kon negeren, of als de niet-nakoming hem/haar aan te rekenen is.

 

Er wordt overeengekomen dat de klant ons schriftelijk op de hoogte dient te stellen van enige niet-nakoming, binnen korte tijd na het constateren van de niet-nakoming. Het niet naleven van deze verplichting zal leiden tot verlies van de rechten voor de klant.

 

Elke terugzending van goederen onder garantie moet vergezeld gaan van het ordernummer van de bestelling die de klant annuleert en het bankrekeningnummer waarop hij/zij wenst de terugbetaling te ontvangen.

 

Producten moeten worden teruggestuurd in goede staat en in de originele verpakking, indien van toepassing met alle accessoires en handleidingen bijgevoegd.

 

De wettelijke garantie van naleving is onafhankelijk van de commerciële garantie van toepassing.

 

 

Artikel 12 – Overmacht

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de niet-naleving van één van onze verplichtingen wanneer dit te wijten is aan overmacht, in het bijzonder in geval van brand, hagel, natuurrampen, stakingen, een algemeen leveringsgebrek of transport, etc.

 

 

Artikel 13 – Eigendom

 

Verkochte producten blijven ons eigendom tot het totale bedrag betaald is.

 

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, materieel, immaterieel of lijfelijk, die optreedt als gevolg van verkeerd gebruik van de producten of niet-naleving van de informatie verschaft op de website inspire-vapestore.com, gebruikshandleidingen van de fabrikant, informatiemails of de diverse papieren  documenten die meegeleverd worden met het product.

 

 

Artikel 15 – Bescherming persoonsgegevens

 

Conform de wet “Informatique et Libertés” is de behandeling van persoonsgegevens van klanten onderwerp van een verklaring onder de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). De klant heeft (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978) het recht op toegang tot en wijziging, rectificatie en verwijdering van zijn/haar gegevens. Wij wijzen u erop dat cookies bepaalde informatie registreren op het geheugen van uw harde schijf. Deze cookies bevatten geen vertrouwelijke informatie over u.

 

De klant beschikt eveneens over het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

 

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een simpel verzoek te richten tot SASU Européenne Cazenave via services@inspire-vapestore.com.

 

 

Artikel 16 – Geschillen en toepasselijk recht

 

Wij vertrouwen op de goede wil van elke partij om een eventueel geschil dat kan ontstaan tussen www.inspire-vapestore.com en de koper op te lossen.

 

Deze overeenkomst is onderhevig aan de Franse wet, onder voorbehoud van andere dwingende bepalingen.

 

 

Artikel 17 – Bevoegde rechtbanken

 

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op een contract met een consument zal een geschil dat direct of indirect verband houdt met deze overeenkomst de exclusieve bevoegdheid zijn van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Bayonne (64100), Frankrijk.

 

 

Versie 1.6 van de algemene verkoopsvoorwaarden (Januari  2017)