Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van artikelen die worden aangeboden op de website www.inspire-vapestore.com.

 

Belangrijke informatie: Wij willen u informeren dat volgens de recente regelgeving de online verkoop van vapenproducten nu verboden is in Nederland en België. Als gevolg hiervan staat ons platform niet langer toe dat er leveringsadressen in deze twee landen worden ingevoerd. Dank voor uw begrip.

 

Artikel 1 – Contractbevoegdheid

 

Door via deze website een aankoop te doen erkent de koper dat hij/zij meerderjarig is en volgens de geldende wetgeving in zijn/haar thuisland bevoegd om de aanschaf van de producten die hij/zij via onze site bestelt uit te mogen voeren.

 

SASU Européenne Cazenave weigert enige aansprakelijkheid in dit opzicht.

 

Artikel 2 - Vertrouwelijkheid

 

www.inspire-vapestore.com zal de enige houder zijn van de persoonlijke gegevens die door de verkrijger meegedeeld worden. Ze zullen in geen enkel geval doorgegeven worden aan een derde.

 

Artikel 3 – Nauwkeurigheid van gegevens

 

3.1 Afleveradres

 

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een correct leveringsadres op te geven. www.inspire-vapestore.com kan niet aansprakelijk gehouden worden voor een vertraging of het niet leveren van een pakket omwille van een fout in het door de klant opgegeven leveringsadres op inspire-vapestore.com. Indien er retourkosten worden aangerekend door de vervoerder, in het geval van een retourzending van het pakket aan de verzender omwille van een ongeldig adres, zullen de kosten ten laste van de klant vallen. Indien de verkrijger een tweede verzending vraagt op het adres dat vooraf door hem gecorrigeerd werd, zullen de kosten te zijner laste vallen. 

 

 

3.2 Telefoonnummer en e-mailadres

 

Het is belangrijk dat we u snel kunnen contacteren in het geval dat er een probleem bestaat in verband met uw bestelling of met de producten die u besteld heeft. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij de bestelling betrouwbare contactgegevens door te geven waarop we u snel kunnen contacteren. www.inspire-vapestore.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een probleem of een inlichting die de klant niet of laattijdig zal bereiken omwille van foute of onbetrouwbare contactgegevens, die door de klant aan www.inspire-vapestore.com werden doorgegeven.

 

 

Artikel 4 – Leveringsbeperkingen en Naleving van de Regelgeving

 

De koper verbindt zich ertoe de geldende wetgeving in zijn land van verblijf na te leven met betrekking tot de aankoop en levering van producten die op onze site www.inspire-vapestore.com zijn besteld.

Online verkoop en aankoop zijn nu verboden in België en Nederland, waardoor het aanmaken van leveringsadressen in deze landen niet is toegestaan.

 

Alle bestellingen die via onze site worden gedaan, zijn bedoeld voor levering in landen waar het wettelijk is toegestaan om deze producten te bestellen. Wij vragen onze klanten om te garanderen dat het opgegeven leveringsadres in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, zonder de intentie om de producten later door te sturen naar landen waar de online verkoop van onze producten beperkt of verboden is. Dit is volledig de verantwoordelijkheid van de koper. In het geval van bewezen of vermoede niet-naleving van het leveringsadres met de vermelde beperkingen, zal www.inspire-vapestore.com overgaan tot annulering van de bestelling. Deze annulering zal leiden tot het gedeeltelijk inhouden van reeds betaalde bedragen, bedoeld om de tot dan toe gemaakte administratieve en voorbereidingskosten te dekken.

 

 

Artikel 5 – Producten

 

De producten zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk gepresenteerd op onze website. De foto’s die online weergegeven worden zijn soms echter slechts indicatieve afbeeldingen. We vragen klanten de beschrijving van elk product te raadplegen voor de specificaties.

 

Wij behouden ons het recht voor nieuwe producten toe te voegen, alle of een deel van de via de site verkochte of aangeboden producten te verwijderen, de weergave hiervan te wijzigen of de verkoop ervan te stoppen.

 

 

Artikel  6 - Prijs

 

Onze prijzen zijn in euro’s, belastingen en toeslagen inbegrepen.

 

Onze prijzen zijn exclusief transporttoeslagen (artikel 7). De transporttoeslagen worden weergegeven in het ‘winkelmandje’, op ieder moment beschikbaar, evenals op de bestelpagina, voordat tot betaling van de bestelling wordt overgegaan.

 

 

Artikel 7 – Bestelling en betaling

 

Verzending van de producten geschiedt slechts na volledige betaling van de bestelling en altijd onder voorbehoud van voorraad.

 

Betaling vindt plaats via een betalingsdienst (Payzen, Paypal of uw eigen bankaccount in het geval van betaling via online overschrijving). www.inspire-vapestore.com heeft op geen enkel moment toegang tot uw bankgegevens.

 

 

Artikel 8 – Leveringsvoorwaarden

 

Onze leveringsverplichting wordt uitgevoerd op het hoofdkantoor van SASU Européenne Cazenave, Chemin de Landagaray 108, 64990 Mouguerre, waar de koopovereenkomst voltrokken wordt. Door een bestelling te plaatsen geeft de klant ons opdracht een transporteur in te schakelen om de artikelen te vervoeren naar het door hem/haar bij de bestelling opgegeven adres.

 

De leveringstijd verschilt per bestelling, afhankelijk van de door de koper ten tijde van de bestelling gekozen leveringsvoorkeur. De klant heeft de keuze uit drie verschillende leveringsvormen (Standaard, Extra Zekerheid en Zaterdagslevering).

 

Leveringstoeslagen zijn afhankelijk van het pakketgewicht en omvat het verpakken, handling en de kosten voor het verzenden van het pakket.   

 

De klant is verantwoordelijk voor het (laten) ontvangen van het pakket op het opgegeven adres.

 

 

Artikel 9 – Klachten

 

De klant dient het pakket na ontvangst te controleren. Indien de klant schade aan het pakket vaststelt en hierover zijn/haar bezorgdheid wil uiten dient hij/zij dit op duidelijke en nauwkeurige wijze te doen bij de persoon die hem/haar het pakket overhandigd heeft en ons binnen drie dagen na ontvangst van het pakket hiervan op de hoogte te stellen via post of e-mail.  

 

 

Artikel 10 – Recht op annulering

 

De klant heeft het recht binnen 14 dagen het koopcontract te annuleren zonder opgaaf van reden.

 

Om dit recht uit te oefenen dient de klant ons maximaal 14 dagen na ontvangst van de bestelling via e-mail te informeren over zijn/haar beslissing de aankoop te annuleren op het adres services@inspire-vapestore.com. De klant noemt in zijn/haar kennisgeving het bestelnummer dat hij/zij wenst in te trekken en het bankrekeningnummer waarop hij/zij het geld retour wenst.

 

De klant dient ons de artikelen binnen 14 dagen na de berichtgeving over de annulering van de aankoop terug te sturen. De retourzending is geheel voor kosten van de klant.

 

In geval van annulering vergoeden wij de artikelen inclusief leveringskosten binnen 14 dagen na ontvangst van de teruggezonden goederen.

 

Om in aanmerking te komen voor terugbetaling van de bestelde goederen moeten de artikelen intact en in de originele verpakking teruggestuurd worden. De artikelen en verpakkingen mogen op geen enkele wijze veranderd zijn. Het volledige geleverde pakket, inclusief dozen, kennisgevingen en diverse documentatie, dient terug gestuurd te worden.

 

 

Artikel 11 : Commerciële garantie

 

De klant dient ons telefonisch te informeren van geconstateerde defecten alvorens het artikel terug te sturen.

 

Garantie :

 

  • Batterijen, accu’s, BOX, laders en adapters : 3 maanden
  • Clearomizer: 1 maand

 

De garantie dekt geen defecten ontstaan door:

 

  • Onjuist gebruik, anders dan waarvoor het product bedoeld is;
  • Externe oorzaken (reparatie door derden, ongelukken, systeemdemontage);
  • Niet-naleving van gebruiksinstructies en onderhoudsvoorschriften uit de handleiding.  

 

 

Artikel 12 – Garantie op consumptiegoederen

 

We reageren op alle gevallen van niet-nakoming die ontstaan bij de levering van het artikel of zich binnen twee jaar daarna voordoen.

 

De niet-nakoming wordt onbestaand geacht wanneer de klant, ten tijde van de sluiting van de koopovereenkomst, op de hoogte was van het defect, deze redelijkerwijs niet kon negeren, of als de niet-nakoming hem/haar aan te rekenen is.

 

Er wordt overeengekomen dat de klant ons schriftelijk op de hoogte dient te stellen van enige niet-nakoming, binnen korte tijd na het constateren van de niet-nakoming. Het niet naleven van deze verplichting zal leiden tot verlies van de rechten voor de klant.

 

Elke terugzending van goederen onder garantie moet vergezeld gaan van het ordernummer van de bestelling die de klant annuleert en het bankrekeningnummer waarop hij/zij wenst de terugbetaling te ontvangen.

 

Producten moeten worden teruggestuurd in goede staat en in de originele verpakking, indien van toepassing met alle accessoires en handleidingen bijgevoegd.

 

De wettelijke garantie van naleving is onafhankelijk van de commerciële garantie van toepassing.

 

 

Artikel 13 – Overmacht

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de niet-naleving van één van onze verplichtingen wanneer dit te wijten is aan overmacht, in het bijzonder in geval van brand, hagel, natuurrampen, stakingen, een algemeen leveringsgebrek of transport, etc.

 

 

Artikel 14 – Eigendom

 

Verkochte producten blijven ons eigendom tot het totale bedrag betaald is.

 

 

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 

15.1 Aansprakelijkheid en verkeerd gebruik

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, materieel, immaterieel of lichamelijk, die het gevolg kan zijn van verkeerd gebruik van de verkochte producten. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de instructies die door de Verkoper en/of de fabrikant zijn verstrekt voor het correct en veilig gebruik van de producten strikt op te volgen. Deze verantwoordelijkheid omvat, maar is niet beperkt tot, het naleven van veiligheidswaarschuwingen, montage-, gebruik-, onderhouds- en opslaginstructies van de producten.

15.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Koper erkent uitdrukkelijk dat elk gebruik van de verkochte producten dat niet overeenkomt met de verstrekte instructies, of elke wijziging of aanpassing van de producten, de aansprakelijkheid van de Verkoper voor eventuele daaruit voortvloeiende schade uitsluit. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid omvat gevallen waarin de schade het resultaat is van nalatigheid van de Koper, onjuist gebruik, misbruik, aanpassing, wijziging, ontoereikend onderhoud, evenals elke schade door ongevallen of externe oorzaken.

15.3 Indirecte schade

Uitdrukkelijk uitgesloten van de aansprakelijkheid van de Verkoper, en deze lijst is niet uitputtend, zijn alle indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, gegevensverlies, verlies van kansen, klantenverlies, evenals elk ander financieel verlies of commerciële verstoring voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid om de verkochte producten te gebruiken.

15.4 Beperking van schadevergoeding

In elk geval, indien de aansprakelijkheid van de Verkoper zou worden vastgesteld, zal het bedrag van de schadevergoeding die de Verkoper verschuldigd is, niet hoger zijn dan het bedrag dat door de Koper is betaald voor de aankoop van het betreffende product.

15.5 Overmacht

De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van zijn verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan een derde partij of aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, branden, overstromingen, systeemfalen of uitval, onderbreking van telecommunicatiediensten of enige andere omstandigheid buiten de redelijke controle van de Verkoper.

15.6 Doorsturen naar verboden landen

De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af voor bestellingen die worden doorgestuurd naar landen waar de online verkoop van de gecommercialiseerde producten verboden is. De Koper verbindt zich ertoe geen dergelijke bestellingen te plaatsen met als doel de producten door te sturen naar dergelijke landen. De Koper erkent volledig op de hoogte te zijn van de van toepassing zijnde beperkingen in zijn land van verblijf of in elk ander land waarnaar de producten later kunnen worden doorgestuurd en neemt de volledige verantwoord

 

 

Artikel 16 – Bescherming persoonsgegevens

 

Conform de wet “Informatique et Libertés” is de behandeling van persoonsgegevens van klanten onderwerp van een verklaring onder de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). De klant heeft (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978) het recht op toegang tot en wijziging, rectificatie en verwijdering van zijn/haar gegevens. Wij wijzen u erop dat cookies bepaalde informatie registreren op het geheugen van uw harde schijf. Deze cookies bevatten geen vertrouwelijke informatie over u.

 

De klant beschikt eveneens over het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

 

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een simpel verzoek te richten tot SASU Européenne Cazenave via services@inspire-vapestore.com.

 

 

Artikel 17 – Geschillen en toepasselijk recht

 

Wij vertrouwen op de goede wil van elke partij om een eventueel geschil dat kan ontstaan tussen www.inspire-vapestore.com en de koper op te lossen.

 

Deze overeenkomst is onderhevig aan de Franse wet, onder voorbehoud van andere dwingende bepalingen.

 

 

Artikel 18 – Bevoegde rechtbanken

 

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op een contract met een consument zal een geschil dat direct of indirect verband houdt met deze overeenkomst de exclusieve bevoegdheid zijn van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Bayonne (64100), Frankrijk.

 

 

Versie 1.7 van de algemene verkoopsvoorwaarden (09/02/2024)